Osiguranje kod realizacije nenamjenskog kredita

Riziko osiguranje

Osiguranje života za slučaj smrti s padajućim osiguranim iznosom i jednokratnim plaćanjem premije za sve godine trajanja osiguranja. U slučaju smrti osigurane osobe isplaćuje se osigurani iznos. Osigurani iznos za slučaj smrti unutar trajanja osiguranja postupno se smanjuje kako se smanjuje neotplaćeni dio kredita te je na kraju osiguranja jednak nuli.

Polica osiguranja otplate kredita

  • osiguranje za slučaju smrti i slučaj nezaposlenosti
  • osiguranje za slučaju smrti, nezaposlenosti i bolovanja

ŽELIM SE OSIGURATI:

Ime i prezime

Odaberite poslovnicu

Broj telefona za kontakt

E-mail

Izjava