Mikrokreditiranje

Program kreditiranja mikropoduzetnika (uz potporu EU)

Cilj programa kreditiranja i namjena kredita

Financiranje mikropoduzetnika u svrhu:

  • Samozapošljavanja
  • Osnivanja obrta i trgovačkih društava
  • Modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja
  • Povećanja broja radnih mjesta
Korisnik kredita

Privatni mikropoduzetnici, fizičke i pravne osobe koje na dan podnošenja zahtjeva zadovoljavaju slijedeće kriterije:

  • Manje od 10 zaposlenih
  • Godišnji poslovni prihodi u iznosu protuvrijednosti do 2 mln EUR, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2 mln EUR
  • Do najviše 25% je u vlasništvu društva koje po kriterijima EU ne spada u kategoriju malog i srednjeg poduzetnika.

Fizičke osobe u ovom smislu su osobe koje ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti i osobe slobodnih zanimanja.

Status korisnika kredita

Nije uvjetovan kao deponent Banke.

Način kreditiranja i podnošenja zahtjeva za kredit

HBOR provodi ovaj Program kreditiranja krajnjih korisnika putem poslovnih banaka koje su prihvatile suradnju na provođenju ovog Programa.

Krajnji korisnici zahtjeva za kredit podnose poslovnoj banci.

Program kreditiranja provodi se po modelu podjele gubitka pri čemu udio HBOR-a u gubitku iznosi 70%, a udio Poslovne banke 30%.

Iznos kredita

Najviši iznos mikro kredita je u kunskoj protuvrijednosti 25.000,00 EUR. Cijeli iznos kredita može se koristiti za ulaganja u osnovna i/ili obrtna sredstva. PDV se ne financira.

Namjena kreditnih sredstava

Program je namijenjen financiranju:

- Osnovnih sredstava (osnivačka ulaganja, zemljište, građevinski objekti, oprema i uređaji, osnovno stado, podizanje dugogodišnjih nasada, razvoj proizvoda ili usluge, patenti, licence, koncesije, autorska prava, franšize)

i/ili

- Obrtnih sredstava.

Ovim programom ne kreditiraju se: kockarnice, bankarske usluge, osiguranje ili financijsko posredovanje, Promet nekretninama te proizvodnja oružja.

Poček

Do 12 mjeseci koji ulazi u rok otplate kredita.

Način otplate

Sukladno odluci Kreditnog odbora Banke

Rok otplate kredita

Do 5 godina

Kamatna stopa

Utvrđuje se ovisno o procjeni rizika plasmana.

Valutna klauzula

U kunama uz valutnu klauzulu

Naknada banci

1% jednokratno na iznos odobrenog kredita.

Naplaćuje se prije ili istodobno s prvim korištenjem kredita.

Naknada za rezervaciju sredstava

Obračunava se kvartalno u visini 0,25% godišnje na iznos odobrenih a ne iskorištenih sredstava, počevši po protoku 30 dana od datuma ugovora o kreditu.

Instrumenti osiguranja

Zadužnice krajnjeg korisnika kredita. Ovisno o procjeni rizika Banke mjenice te zasnivanje zaloga na imovini i to isključivo na onoj koja se nabavlja iz srestava kredita.

               

Za sve detaljne informacije obratite nam se s povjerenjem:

Naziv poslovnog subjekta

OIB poslovnog subjekta

Broj telefona za kontakt

E-mail

Odaberite poslovnicu

Izjava