Izjava o zaštiti privatnosti

Podaci, činjenice i okolnosti koje je KentBank d.d. (dalje: Banka) saznala o svojim klijentima su bankovna tajna te ih Banka može otkriti trećima samo kada je to zakonom dopušteno. Banka s navedenim podacima postupa u skladu sa svojom zakonskom obvezom čuvanja tajnosti podataka koje je saznala u poslovanju s klijentima, osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima i punu zaštitu bankovne tajne na strani svih osoba kojima će biti omogućen pristup zaštićenim podacima, kao i njihovo korištenje isključivo u zakonite svrhe.

Banka prikuplja i obrađuje osobne podatke o klijentima u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka u svrhu obavljanja ugovornih i/ili zakonskih obveza Banke, odnosno za potrebe upravljanja rizicima unutar grupe kreditnih institucija osnovane s ciljem razmjene informacija o kreditnoj sposobnosti za potrebe zaštite od kreditnog rizika, u svrhe provedbe propisa kojima se uređuje sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, te u svrhu istraživanja i otkrivanja prijevara u platnom prometu, rješavanja reklamacija i unosa u dokumentaciju koja nastaje radi realizacije prava i obveza iz ugovora sklopljenih između klijenta i Banke. Banka osobne podatke prikuplja samo u opsegu potrebnom da bi se postigla utvrđena svrha.

Osobne podatke klijenata Banka obrađuje uz privolu pojedinog klijenta u svrhu za koju je dao privolu i/ili u slučajevima određenim zakonom i/ili u svrhu izvršavanja zakonskih ili ugovornih obveza Banke i/ili ako je klijent sam objavio te podatke kao i u drugim slučajevima određenim zakonom, a o čemu će klijent biti informiran sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka. Banka uspostavlja i vodi evidenciju koja sadrži temeljne informacije o zbirci te ih dostavlja Agenciji za zaštitu osobnih podataka radi objedinjavanja u Središnjem registru koji se vodi pri toj Agenciji. Evidencije iz Središnjeg registra dostupne su javnosti (http://registar.azop.hr/).

Banka zadržava pravo odbiti uspostavu poslovne suradnje i/ili ugovaranje nove bankovne ili financijske usluge u slučaju ako Klijent odbije dati privolu za obradu osobnih podataka i/ili uskrati davanje podataka potrebnih u više navedene svrhe obrade ili iz drugih objektivnih razloga.