O kolačićima

  O kolačićima

Ova stranica koristi samo nužne kolačiće, neophodne za funkcioniranje stranice.

Nužni kolačići ne sadrže Vaše osobne podatke niti ih Banka povezuje s Vašim osobnim podacima.

Kolačiće možete onemogućiti promjenom postavki Vašeg preglednika, ali to može utjecati na funkcionalnost web stranice.

Više o korištenju kolačića možete pročitati u Izjavi o privatnosti.

Izjava o privatnosti

 

KentBank d.d., Zagreb, Gundulićeva 1, OIB: 73656725926 (dalje u tekstu: Banka i/ili voditelj obrade) kao voditelj obrade prikuplja Vaše osobne podatke u različite svrhe s ciljem ugovaranja i vođenja proizvoda i usluga navedenih u naslovu, te se u prikupljanju i obradi Vaših podataka vodi načelom transparentnosti i sigurnosti.

Ova Izjava sastavljena je s ciljem ispunjavanja uvjeta u pogledu zakonitosti obrade osobnih podataka i drugih uvjeta utvrđenih i propisanih Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka).

Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se od 27. srpnja 2022. Molimo, pažljivo pročitajte ovaj dokument kako biste razumjeli kako Banka koristi i štiti Vaše osobne podatke.

 

Podaci koje prikupljamo i obrađujemo

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na sve podatke koje ste dostavili Banci za potrebe otvaranja i vođenja transakcijskog računa, ugovaranje dopuštenog prekoračenja, internetskih usluga i kartica i/ili transakcije kupoprodaje deviza.

To može uključivati, ali nije ograničeno na sljedeće informacije:

 •  Identifikacijski podaci (prezime, ime, datum rođenja, spol, državljanstvo, adresa prebivališta, OIB)
 •  Kontakt podaci (adresa za dostavu pošte, adresa elektroničke pošte, telefonski brojevi i sl.)
 •  Podaci identifikacijskih dokumenata (broj i vrsta identifikacijskog dokumenta, datum izdavanja, datum isteka, izdavatelj dokumenta / mjesto izdavanja dokumenta)
 •  Biometrijski podaci (fotografija i potpis s identifikacijskog dokumenta)
 •  Podaci o obitelji i stanovanju (bračno stanje, podaci o djeci, članovima obiteljskog domaćinstva, statusu stanovanja i dr.)
 •  Financijski identifikacijski podaci (brojevi transakcijskih i depozitnih računa, brojevi kredita, kreditnih i debitnih kartica, tajnih kodova (PIN-ovi, PAN-ovi i sl.)
 •  Podaci o radnom odnosa (poslodavcu, radnom stažu, početku zasnivanja radnog odnosa, mjestu rada, radnom mjestu, završetku radnog odnosa, i dr.)
 •  Podaci o prihodima (plaćama, naknadama, prihodima od honorarnog rada, mirovina, najma, kapitala i dr.)
 •  Pokretna i nepokretna imovina (podaci o pokretninama i nekretninama u vlasništvu ispitanika)
 •  Financijske transakcije (najavljena i provedena plaćanja, stanja računa, dodijeljene kreditne linije, depoziti, jamstva)
 •  Podaci o proizvodu (namjena, iznos, kamata, naknada, rok, instrumenti osiguranja, otplatni plan)

Banka može prikupljati gore navedene osobne podatke izravno od Vas ili od trećih strana. Ukoliko se podaci prikupljaju od treće strane, Banka će iste prikupljati temeljem legitimnog interesa, a sve u svrhu otvaranja i vođenja transakcijskog računa, ugovaranja dopuštenog prekoračenja, internetskih usluga i kartica i/ili transakcije kupoprodaje deviza.

Banka može poduzimati radnje vezane za obradu osobnih podataka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Navedeno obuhvaća pravo Banke da koristi, prikuplja, sprema, organizira, umnožava, snima i vrši uvid u osobne podatke u svrhu redovitog poslovanja Banke i članice grupe kojoj pripada Banka u trećoj zemlji (Turska).

Banka može prosljeđivati Vaše osobne podatke trećim osobama i to:

 •  izvršiteljima obrade i zajedničkim voditeljima koji su registrirani za obavljanje djelatnosti ispunjenja svrhe obrade i koji ispunjavaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka,
 •  ovlaštenim tijelima (Upravi, Nadzornom odboru) i zaposlenicima Banke kao i članici grupe kojoj pripada Banka u trećoj zemlji (Turska),
 •  tijelima javne vlasti i drugim primateljima, a sve sa svrhom ispunjenja zakonskih i/ili ugovornih obveza koje Banka ima prema istima

a sve sa svrhom obavljanja redovnog poslovanja Banke sukladno zakonu i/ili internim pravilnicima i procedurama.

Nadalje, Banka može prikupljati Vaše podatke o ukupnom iznosu, vrsti i urednosti izvršavanja obveza nastalih po bilo kojoj pravnoj osnovi; kao i dostavljati iste opunomoćenim odvjetničkim uredima ili drugim savjetnicima, državnim institucijama i drugim javnim tijelima, a sve za vrijeme trajanja ovog ugovornog odnosa, kao i za potrebe eventualnih kasnijih postupaka i radnji u svezi neispunjenja ili neurednog ispunjenja ugovornih obveza s osnove ovog ugovornog odnosa.

 

U koju svrhu obrađujemo Vaše podatke

Osobni podaci koje navodite u obrascima Banke bit će korišteni za potrebe otvaranja i vođenja transakcijskog računa, ugovaranje dopuštenog prekoračenja, internetskih usluga i kartica i/ili transakcije kupoprodaje deviza.

Vaši osobni podaci će se koristiti za:

 •  procjenu postojanja rizika na pranje novca i financiranje terorizma,
 •  procjenu kreditnog rizika kod ugovaranja rizničnih proizvoda,
 •  dostavu podataka nadležnim institucijama, izvršiteljima i/ili voditeljima obrade u svrhu ispunjenja Bančinih zakonskih i ugovornih obveza,
 •  dostavu podatke ovlaštenim tijelima Banke, zaposlenicima i članici grupe u trećoj zemlji u vidu izvještaja u različitim vremenskim intervalima, a koje izvještaje Banka mora dostavljati  sukladno zakonu i/ili internim pravilnicima i procedurama Banke,
 •  u svrhu izravnog marketinga za vrijeme i po isteku poslovnog odnosa.

 

Tko može pristupiti Vašim podacima

Pristup Vašim osobnim podacima imaju ovlašteni zaposlenici Banke. Dodatno Banka može dostaviti Vaše podatke i trećim osobama što uključuje, ali nije ograničeno na sljedeće primatelje: Financijska agencija (FINA), opunomoćeni odvjetnički uredi, opunomoćene agencije za naplatu potraživanja, nadležna ministarstva i druge državne institucije, Hrvatski registar obveza po kreditima za potrebe procjene kreditne sposobnosti ili upravljanja kreditnim rizikom, te, Hrvatska narodna banka, društva s kojima Banka ima potpisan ugovor o poslovnoj suradnji, a vezano uz otvaranje i vođenje transakcijskog računa, ugovaranje dopuštenog prekoračenja, internetskih usluga i kartica i/ili transakcije kupoprodaje deviza.

 

Zakonitost obrade

Banka će obrađivati osobne podatke sukladno članku 6. Opće uredbe o zaštiti podataka kao i relevantnom nacionalnom zakonodavstvu.

Ukoliko se obrada Vaših podataka bude temeljila na privoli ili bi se radilo o obradi posebnih kategorija osobnih podataka iz članka 9. stavak 2. (točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka imate pravo u bilo kojem trenutku povući predmetnu privolu, no to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ista povučena.

 

Razdoblje čuvanja Vaših podataka

Vaše osobne podatke Banka će čuvati najdulje koliko joj to dozvoljava relevantan zakonski propis koji uređuje ugovorni odnos koji nastaje između Vas i Banke prilikom otvaranja i vođenja transakcijskog računa, ugovaranja dopuštenog prekoračenja, internetskih usluga i kartica i/ili transakcije kupoprodaje deviza.

 

Vaša prava

Tijekom trajanja poslovnog odnosa iz naslova ove Izjave pripadaju Vam sljedeća prava:

 •  Pravo na obaviještenost, prema kojemu u svakom trenutku imate pravo biti obaviješteni o obradi osobnih podataka koju provodi Banka, kao i svim drugim informacijama, a koje su vezane za obradu Vaših osobnih podataka.
 •  Pravo pristupa, prema kojemu uvijek i besplatno možete pristupiti svojim osobnim podacima kako biste bili upoznati i mogli provjeriti zakonitost i svrhe njihove obrade, kao i informacije o odgovarajućim zaštitnim mjerama koje Banka poduzima prilikom prenošenja Vaših osobnih podataka u treće zemlje (Turska). Banka će Vam dostaviti informacije bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka Vašeg zahtjeva.
 •  Pravo na ispravak svih osobnih podataka koji su netočni ili nepotpuni.
 •  Pravo na brisanje Vaših osobnih podataka, ako su ispunjenje pretpostavke iz članka 17. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka, a ne postoji zakonska osnova niti legitimni interes koji bi omogućio Banci obradu takvih osobnih podataka.
 •  Pravo na ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka, ako ne postoji zakonska osnova niti legitimni interes koji bi omogućio Banci obradu takvih osobnih podataka.
 •  Pravo na prenosivost podataka ispitanik i/ili drugom voditelju obrade, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 20. Opće uredbe o zaštiti podataka.
 •  Pravo na prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
 •  Prava u odnosu na automatizirano odlučivanje i profiliranje, čime stječete pravo da Vas se izuzme od odluka koje su donesene isključivo temeljem automatizirane obrade.

Navedena prava, kao i dodatne informacije o obradi vaših osobnih podataka možete ostvariti u bilo kojem trenutku šaljući e-mail na szop@kentbank.hr . Dodatne informacije o obradi osobnih podataka sadržane su u Politici zaštite osobnih podataka Banke, a koja se nalazi u poslovnicama Banke i web stranici www.kentbank.hr.

 

Pravo na prigovor

Tijekom trajanja poslovnog odnosa iz naslova ove Izjave u svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka uključujući i prigovor na donošenje isključivo automatiziranih odluka.

Također, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu podataka za potrebe izravnog marketinga. Ukoliko uložite prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, Vaši osobni podaci više se neće obrađivati u takve svrhe.

Prigovor možete podnijeti na obrascu Banke ili u slobodnoj formi i dostaviti ga Banci na jedan od sljedećih načina:

 •  poštom na adresu KentBank d.d. Gundulićeva 1, 10 000 Zagreb
 •  e-mailom na adresu szop@kentbank.hr
 •  fax-om na broj +385 75 802 604 - osobno u poslovnici Banke

Prikupljanje svih gore navedenih podataka je nužno i bez njih Banka neće ulaziti ni u kakav obvezno-pravni odnos s klijentom.

 

Kontakt podaci

Voditelj obrade: KentBank d.d., Gundulićeva 1, 10000 Zagreb, telefon: +385 1 4981 900, telefaks: +385 1 4981 910

Službenik za zaštitu osobnih podataka: szop@kentbank.hr, telefax: +385 75 802 604